Här kan du se vilka menypunkter som ska gå in under hos alla de stora kameramärkena för att anpassa kameran och göra den redo inför en ny säsong. Observera att punkternas namn kan skilja sig något mellan olika modeller och att alla inställningar inte kan göras på samtliga modeller. Alla funktioner finns inte heller tillgängliga hos alla märken.

Canon

Skräddarsydda program Välj program och övriga inställningar, varpå du sparar inställningarna i menyn under Egen kamerainst. (C1, C2).

Egna knappar I menyn väljer du Manövrering/Övrigt och Egna inställningar.

Personlig meny Välj fliken med en stjärna längst till höger i menyn och välj Konfigurera och Välj poster att registrera.

Full kontroll över ISO I kameramenyn väljer du ISO-inställningar. Här kan du ställa in högsta tillåtna ISO-värdet och den längsta slutartiden.

Ställ klockan I menyn väljer du punkten Datum/Klocka/Zon.

Namn i bilderna Välj Copyright information i menyn. Du kan skriva in ditt namn under både Ange upphovsman och Ange info om copyright.

Uppdatera kameran Du hittar den aktuella firmwareversionen under punkten Firmware-ver. i menyn.

Koll på batteriet Välj punkten Batteri-info. i menyn.

Tyst läge Du stänger av pipljuden i menyn under Pipljud där du väljer Av.

Logisk ordningsföljd I menyn väljer du Exponering och Exponering Variationsföljd. Välj punkten -, 0, + .

Fujifilm

Skräddarsydda program Välj BILDKVALITET INSTÄLLNING och ÄNDRA./SPARA ANP. INST.. Markera en inställning, och sedan kan du välja vissa inställningar, dock ej alla.

Egna knappar Gå till punkten KNAPP-/RATTINSTÄLLNING i menyn. Sedan kan du ge olika knappar önskade funktioner.

Personlig meny I menyn väljer du ANVÄNDARINSTÄLLNING och MIN MENY INSTÄLLNING samt LÄGG TILL ARTIKLAR.

Full kontroll över ISO Välj ISO AUTOINSTÄLLNING i menyn, varpå du kan justera högsta tillåtna ISO-värde och längsta slutartid.

Ställ klockan I menyn väljer du fliken STÄLL IN. Välj ANVÄNDARINSTÄLLNING och DATUM/TID.

Namn i bilderna Välj COPYRIGHTINFO i menyn. Sedan kan du skriva in informationen.

Uppdatera kameran Stäng av kameran och kontrollera att det sitter ett minneskort i den. Sätt på kameran medan du håller in knappen DIP/BACK. Den aktuella firmwareversionen visas nu. Stäng av kameran.

Tyst läge Välj AF PIP-VOLYM i menyn och välj AV.

Logisk ordningsföljd I menyn väljer du MATNINGSLÄGE och BKT-INSTÄLLNING. Välj GAFFL. AUTO EXPONERING och SEKVENSINSTÄLLNING. Välj sedan ordningsföljd.

Nikon

Skräddarsydda program Ställ in kameran enligt dina önskemål och spara inställningarna i inställningsmenyn under Spara användarinställningar, där du kan välja t.ex. U1 eller U2.

Egna knappar I menyn för användarinställningar väljer du Reglage. Här kan du anpassa funktionen hos olika knappar och rattar.

Personlig meny Välj Min meny och Lägg till objekt. Sedan kan du välja funktionerna som du vill ha med i menyn.

Full kontroll över ISO I fotomenyn väljer du Inställningar för ISO-känslighet, och under Auto ISO-känslighet kan du välja högsta tillåtna ISO och längsta slutartid.

Ställ klockan Välj Tidszon och datum i Inställningsmenyn.

Namn i bilderna I menyn väljer du Information om upphovsrätt. Skriv in ditt namn under Fotograf och Upphovsrättsinnehavare, och markera Bifoga info. om upphovsrätt.

Uppdatera kameran Kolla kamerans befintliga firmware vid Firmwareversion i menyn.

Koll på batteriet Välj Batteriinformation i menyn. Under Batt. livsl. kan du se batteriets status.

Tyst läge I menyn väljer du Signalalternativ. Välj Av vid Signal.

Logisk ordningsföljd Välj punkten Gaffling/blixt i menyn och välj Gafflingsföljd. Välj Under > Mätare > Över.

Olympus

Skräddarsydda program Ställ in kameran och välj Återställ/anpassade lägen i Fotograferingsmeny 1. Välj Tilldela till anpassat läge och t.ex. Eget läge C1.

Egna knappar Tryck på OK-knappen och välj Knappfunktion. Använd inställningsrattarna för att välja knappen som du vill ändra funktion på och vilken den nya funktionen ska vara.

Full kontroll över ISO I menyn ska du leta upp punkten ISO-Auto Inst.. Där kan du ange högsta tillåtna ISO-värde samt längsta slutartid.

Ställ klockan I Inst. meny väljer du ikonen med en klocka.

Namn i bilderna Välj Copyright Inst. i menyn och skriv in ditt namn under Artistnamn och Copyright Namn.

Uppdatera kameran Välj punkten Firmware i menyn för att kolla den befintliga versionen.

Tyst läge Under ikonen med ett kugghjul väljer du högtalarsymbolen och Av.

Panasonic

Skräddarsydda program Ställ in kameran och välj inställningsmenyn. Välj Pers.Inst.Minne och välj var du vill spara inställningarna.

Egna knappar I användarmenyn väljer du Användning och Fn-knappinställning. Under Inställning i inspelningsläge kan du välja vilka knappar som ska få en ny funktion.

Personlig meny Välj Min Meny och Min Meny Inställning och tryck på Lägg till för att välja punkterna som ska visas i menyn.

Full kontroll över ISO Välj fotomenyn och ISO-känslighet (foto), där du kan lägga till högsta och lägsta ISO-värde. Välj Min. slut.hast. för att ställa in längsta tillåtna slutartid.

Ställ klockan I menyn väljer du Inst. och Klockinst..

Uppdatera kameran I menyn Inst. väljer du Disp version.

Tyst läge Under punkten Pipljud i menyn kan du sänka pipljuden.

Logisk ordningsföljd I menyn väljer du Insp, Gaffling, Gafflingstyp och Flerinställningar. Vid Sekvens kan du ställa in ordningsföljden.

Pentax

Skräddarsydda program Välj inställningarna du vill spara och gå in i kameramenyn. Där väljer du Spara USER-läge och Spara inställningar samt punkten där du vill spara inställningarna.

Egna knappar I kameramenyn väljer du Anpassning av knappar. Välj en knapp och ge den sedan en ny funktion.

Full kontroll över ISO Välj ISO auto-inställning i kameramenyn. Här kan du Ställa in högsta tillåtna ISO-värde och längsta slutartid.

Ställ klockan Välj Datumjustering och ange rätt klockslag och datum.

Namn i bilderna Välj Copyright-information i menyn och skriv in ditt namn under Fotograf och Copyright-innehavare.

Uppdatera kameran Välj Info/Alt. för fastvara i menyn för att se den befintliga versionen.

Tyst läge Välj Ljudeffekter i menyn. Under Skärpan inställd kan du stänga av ljuden.

Logisk ordningsföljd I menyn väljer du Ordn. för alternativtagn. för att ändra ordningsföljd.

Sony

Skräddarsydda program Först ställer du in kameran. I kameramenyn väljer du Minne och punkten där du tänker spara inställningarna.

Egna knappar Välj Spec.knapp(Tagn.) i menyn, varpå du kan välja en knapp och tilldela den en funktion.

Personlig meny Du kan inte göra din egen meny, men du kan välja vilka punkter som visas när du trycker på knappen Fn. I menyn väljer du Inst. funktionsmeny och vilka funktioner som du vill ha på de olika platserna.

Full kontroll med ISO Välj ISO och ISO Auto i menyn och tryck till höger på kontrollratten. Nu kan du justera det lägsta och högsta tillåtna ISO-värdet. Välj ISO AUTO min. SH i menyn för att ange den längsta tillåtna slutartiden.

Ställ klockan I menyn Installation väljer du Datum/klockinst.

Namn i bilderna Välj menyn Installation och Upphovsrättsinfo.. Under Ange fotograf och Ange upphovsrätt kan du skriva ditt namn.

Uppdatera kameran Välj Version i menyn Installation för att se kamerans firmwareversion.

Tyst läge Välj punkten Ljudsignaler i menyn och välj Av.

Logisk ordningsföljd Välj Gafflingsinst. och Gafflingsordn. för att ändra ordningsföljden.